ls命令有多种替代方法,我们今后也将介绍其中的一些替代方法。

今天我们将了解一个用 Golang 编写的新替代方案,它与GNU Coreutils ls的区别在于除了列出文件之外,它会还根据mime-type显示图标。

安装

可以将它安装在不同的架构和操作系统(Windows、macOS、BSD)上,要查看与您对应的版本,请到发布页面查看。

如果是GNU/Linux 64 位,请使用以下命令:

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com               
⚡ wget -q https://github.com/Yash-Handa/logo-ls/releases/download/v1.3.7/logo-ls_Linux_x86_64.tar.gz

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com               
⚡ tar zxvf logo-ls_Linux_x86_64.tar.gz
logo-ls_Linux_x86_64/HELP.md
logo-ls_Linux_x86_64/LICENSE
logo-ls_Linux_x86_64/logo-ls.1.gz
logo-ls_Linux_x86_64/logo-ls

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com               
⚡ cd logo-ls_Linux_x86_64/

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com/logo-ls_Linux_x86_64     
⚡ sudo install -v logo-ls /usr/local/bin/
[sudo] linuxmi 的密码: 
'logo-ls' -> '/usr/local/bin/logo-ls'

如果您还想安装手册,请运行:

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com/logo-ls_Linux_x86_64     
⚡ sudo cp logo-ls.1.gz /usr/share/man/man1/

现在只需运行以下命令进行测试:

 

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com               
⚡ logo-ls

输出如下:

如果您希望它成为您的默认值ls,只需为其创建一个alias,例如在BASH中:

echo 'alias ls="logo-ls"' >> ~/.bashrc
execute $SHELL
ls

有关更多信息,请使用以下命令:

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com               
⚡ logo-ls --help

linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com               
⚡ man 1 logo-ls

有关更多详细信息,请访问GitHub 上的 logo-ls 存储库

发表回复