screenFetch 是一个能够在截屏中显示系统/主题信息的命令行脚本。它可以在 Linux,OS X,FreeBSD 以及其它的许多类Unix系统上使用。

在CentOS 8下安装screenfetch命令很简单,有如下几个步骤:

1、取得管理员权限

[linuxmi@localhost ~/www.linuxmi.com]$su

2、cd 到执行目录
[root@localhost /home/linuxmi/www.linuxmi.com]$cd /bin

3、获取文件

[root@localhost /bin]$wget -O screenfetch https://git.io/vaHfR
–2020-02-25 19:51:24– https://git.io/vaHfR
正在解析主机 git.io (git.io)… 34.235.226.28, 3.213.5.196, 3.227.142.238, …
正在连接 git.io (git.io)|34.235.226.28|:443… 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应… 302 Found
位置:https://raw.githubusercontent.com/KittyKatt/screenFetch/master/screenfetch-dev [跟随至新的 URL]
–2020-02-25 19:51:34– https://raw.githubusercontent.com/KittyKatt/screenFetch/master/screenfetch-dev
正在解析主机 raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 151.101.76.133
正在连接 raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.76.133|:443… 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应… 200 OK
长度:244297 (239K) [text/plain]
正在保存至: “screenfetch”

screenfetch 100%[==================================>] 238.57K 832KB/s 用时 0.3s

2020-02-25 19:51:35 (832 KB/s) – 已保存 “screenfetch” [244297/244297])

4、添加可执行权限

[root@localhost /bin]$chmod +x screenfetch

5、执行screenfetch命令
[root@localhost /bin]$screenfetch

No protocol specified
xdpyinfo: unable to open display “:0”.
No protocol specified
xprop: unable to open display ‘:0’
No protocol specified
xprop: unable to open display ‘:0’
No protocol specified
xprop: unable to open display ‘:0’
No protocol specified
xprop: unable to open display ‘:0’

          ..          linuxmi@localhost.localdomain
         .PLTJ.         OS: CentOS 8.1.1911 Core
        <><><><>         Kernel: x86_64 Linux 4.18.0-147.el8.x86_64
    KKSSV' 4KKK LJ KKKL.'VSSKK    Uptime: 1h 19m
    KKV' 4KKKKK LJ KKKKAL 'VKK    Packages: 1462
    V' ' 'VKKKK LJ KKKKV' ' 'V    Shell: bash
    .4MA.' 'VKK LJ KKV' '.4Mb.    DE: GNOME 3.28.2
   . KKKKKA.' 'V LJ V' '.4KKKKK .   WM: 
  .4D KKKKKKKA.'' LJ ''.4KKKKKKK FA.  GTK Theme: Adwaita [GTK2/3]
 <QDD ++++++++++++ ++++++++++++ GFD>  Icon Theme: Adwaita
  'VD KKKKKKKK'.. LJ ..'KKKKKKKK FV   Font: Cantarell 11
   ' VKKKKK'. .4 LJ K. .'KKKKKV '   Disk: 8.7G / 78G (12%)
    'VK'. .4KK LJ KKA. .'KV'     CPU: Intel Core i5-8250U @ 1.8GHz
    A. . .4KKKK LJ KKKKA. . .4    GPU: VMware SVGA II Adapter
    KKA. 'KKKKK LJ KKKKK' .4KK    RAM: 1996MiB / 3757MiB
    KKSSA. VKKK LJ KKKV .4SSKK    
        <><><><>        
         'MKKM'

发表评论